Ochrana dat

Prohlášení k ochraně dat

Vítejte na naší internetové stránce. Děkujeme vám za zájem o naši společnost a výrobky. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních dat je pro náš důležitá a zajišťujeme ji v rámci všech našich podnikových procesů. Naše webové stránky smíte obecně používat bez zadávání konkrétních osobních dat. Osobní data, která jsou při vaší návštěvě našich webových stránek shromažďována automaticky, zpracováváme v souladu s předpisy Evropské unie o ochraně dat a platným německým zákonem o ochraně dat (Datenschutzgesetz). Informace o shromažďování anonymních a osobních dat jsou uvedeny níže. Jakákoli osobní data shromážděná na našich webových stránkách (například jméno, společnost, adresa a e-mailová adresa), nakolik je to možné, jsou vždy zadávána na dobrovolné bázi. Bez vašeho výslovného souhlasu tato data nepředáváme třetím stranám. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky poskytovatelů třetích stran, na které se toto prohlášení o ochraně dat nevztahuje.

Rozsah zpracování osobních dat

Osobní data uživatelů všeobecně shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k poskytování plně funkčních webových stránek. Záznamy o přístupu na webový server zaznamenávají, které stránky byly zobrazeny v určitém čase. Obsahují následující údaje: IP, ochranu adresáře přihlášením, datum, čas, navštívené stránky, protokoly, stavový kód, množství dat, referer, agent uživatele, název navštíveného hostitele. IP adresy jsou ukládány anonymně: poslední blok číslic je vypuštěn, např. 127.0.0.1 se změní na 127.0.0.x. Také adresy IPv6 jsou anonymizovány. Informace o ochraně adresáře jsou anonymizovány po jednom dnu. Chybové protokoly se záznamem o chybách navštívených stránek jsou mazány po sedmi dnech. Ty zahrnují chybová hlášení, přístupovou IP adresu a navštívenou webovou stránku (v závislosti na dané chybě). Jiná osobní data jsou ukládána pouze, pokud jste je poskytli na dobrovolné bázi, např. v rámci registrace, hlasování, žádosti nebo za účelem realizace smlouvy. Osobní data svých uživatelů shromažďujeme a používáme teprve na základě jejich souhlasu, s výjimkou případů, kdy není získání takového souhlasu předem z praktických důvodů možné, a my jsme oprávnění data zpracovat na základě zákona.

Právní základ pro zpracování osobních dat

Právní základ pro zpracování osobních dat najdete v oddíle 6 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Použití a přenos osobních dat a položek

Vaše osobní data používáme pouze v rozsahu nezbytném pro účely technické správy webových stránek a marketingu. Osobní data předáváme pouze státním agenturám a úřadům v souladu s ustanoveními národních zákonů. Naši zaměstnanci jsou zavázání zachováním důvěrnosti.

Soubory cookie

Některé z našich webových stránek používají cookie. Cookie jsou pro váš počítač bezpečné a neobsahují žádné viry. Slouží k vytvoření přívětivějšího, účinnějšího a bezpečnějšího uživatelského prostředí. Cookie jsou malé textové soubory, které ukládá prohlížeč do vašeho počítače. Používáme primárně relační cookie. Ty se na konci vaší návštěvy automaticky smažou. Jiné cookie zůstávají ve vašem počítači, dokud je nesmažete. Cookie tohoto typu nám umožňují rozpoznat při vaší příští návštěvě váš prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás o instalaci cookie informoval a umožňoval pouze jednorázová cookie, můžete vyloučit přijetí cookie v určitých případech nebo všeobecně a aktivovat mazání cookie při zavření prohlížeče. Deaktivací cookie můžete omezit funkčnost těchto webových stránek.

Kontaktní formulář

Zašlete-li nám požadavky pomocí kontaktního formuláře, uložíme vaše informace z kontaktního formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste do něj zadali, za účelem zpracování vašeho požadavku. Tato data nikomu nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Data pro zasílání zpravodaje

Chcete-li se přihlásit k odběru zpravodaje nabízeného na naší webové stránce, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a informaci, pomocí níž si budeme moci ověřit, zda jste majitelem uvedené e-mailové adresy a se zasíláním zpravodaje souhlasíte. Poskytnutí dalších dat, jako jsou jméno, adresa a společnost, je dobrovolné a napomáhá zlepšit naši komunikaci s vámi. Tato data používáme výlučně k pravidelnému zasílání požadovaných informací a nepředáváme je dalším uživatelům. Svůj souhlas s uložením dat a e-mailové adresy pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz „Unsubscribe“ (Odhlásit) ve zpravodaji.

etracker

Tato webová stránka využívá službu analýzy etracker poskytovanou společností etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg, Německo. Data mohou být shromážděna v uživatelském profilu pod pseudonymem. K tomu mohou být využity cookie. Cookie jsou malé textové soubory uložené lokálně ve vyrovnávací paměti vašeho internetového prohlížeče. Cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč. Data shromážděná pomocí technologií etracker neslouží k identifikaci uživatelů našich webových stránek bez zvláštního souhlasu dotčených osob a nejsou spojována s osobními daty prostřednictvím nositele pseudonymu. Souhlas s tím, abychom shromažďovali a ukládali vaše data, můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním dat o vašich návštěvách v budoucnosti odvolat, obdržíte možná z etrackeru na odkazu níže odhlašovací cookie, který ukončí shromažďování a ukládání dat o návštěvách z vašeho prohlížeče etrackerem: https://www.etracker.de/privacy?et=Hhse8K

Tím dojde k instalaci odhlašovacího cookie nazvaného „cntcookie“ etrackerem. Pokud nechcete, aby shromažďování a ukládání vašich dat pokračovalo, tento cookie prosím nemažte. Další informace najdete v politice ochrany dat společnosti etracker na adrese: https://www.etracker.com/datenschutz/

Vimeo

Naše webové stránky používají plug-iny Vimeo. Vimeo spravuje společnost Vimeo, LLC se sídlem na adrese 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Navštívíte-li některou z našich webových stránek obsahujících plug-in Vimeo, vytvoří se odkaz na servery Vimeo a společnost Vimeo je informována o našich webových stránkách, které jste navštívili. Jste-li přihlášení ke svému účtu Vimeo, umožníte společnosti Vimeo přiřadit vaše chování při surfování k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete předejít odhlášením ze svého účtu Vimeo. Další informace o použití uživatelských dat najdete v politice ochrany dat společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Šifrování SSL

K zabezpečení a ochraně přenosu důvěrného obsahu, například požadavků, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL. Šifrované připojení můžete rozpoznat tak, že se v adresním řádku vašeho prohlížeče změní „http://“ na „https://“ a symbol zámku v tomto řádku. Je-li SSL šifrování aktivováno, nemohou data, která nám zasíláte, číst třetí strany.

Bezpečnost

Vaše data, která spravujeme, jsou chráněna proti smazání, ztrátě, manipulaci a neoprávněnému přístupu zavedením vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření. Tato bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována v souladu s technickým pokrokem. Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat na internetu (např. e-mailová komunikace) může mít bezpečnostní mezery. Nelze zajistit 100% ochranu proti přístupu třetích stran.

Mazání dat a doba jejich uložení

Osobní data příslušných osob jsou mazána, blokována nebo anonymizována, jakmile pomine účel pro jejich uložení. Po uplynutí této doby mohou být data uložena, pokud je tak stanoveno v souladu s předpisy, zákony a jinými nařízeními, které musí odpovědný subjekt dodržovat a které jsou stanoveny evropskou nebo národní legislativou. Jakmile však doba uložení stanovená výše uvedenými předpisy uplyne, data jsou rovněž smazána nebo zablokována, pokud není jejich uložení nadále potřebné pro uzavření nebo plnění smluv.

Právo na smazání nebo zablokování informací

Můžete kdykoli požádat o bezplatnou informaci o vašich uložených osobních datech, jejich původu a příjemci i o účelu, pro který jsou zpracovávána; máte rovněž právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání těchto dat. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních dat, návrhů, žádostí o informace nebo stížností se prosím neváhejte obrátit na našeho inspektora ochrany údajů..

Kontaktní adresa:

datenschutzherkulesgroup.com

nebo

HerkulesGroup Services GmbH
Data Protection Officer
Eisenhüttenstr. 21
57074 Siegen
Německo

Právo na stížnost

Máte právo obrátit se se stížností na orgány pro ochranu údajů.